Авторам

Шановні автори!

 Редакція журналу «Старожитності Лукомор’я» приймає до друку авторські рукописи, що раніше ніде не публікувалися на адресу: mk.nsku@ukr.net

Всі статті знаходяться у відкритому доступі та можуть бути прочитані без плати. Журнал не обмежує авторські та видавничі права авторів.

 Список матеріалів, необхідних для публікації наукової статті:

  1. Автор, відповідно до наведених нижче вимог, повинен оформити рукопис статті.
  2. Рукопис статті подається в електронному вигляді.

Вимоги до подання

 Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

– Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).

– Файл подання є документом у форматі Microsoft Word (*.doc), OpenOffice, RTF або WordPerfect.

– Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

– Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

– Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

ЗМІСТ СТАТТІ:

  1. У вступній частині статті обґрунтовується актуальність обраної теми, науково-теоретична та практична значимість у світлі основних завдань сучасної історичної науки.
  2. Дається короткий огляд того, що вже зроблено з даної проблеми дослідниками, наскільки ця тема висвітлювалася у літературі. Вказати, що саме спонукало автора вдатися до цієї теми (абсолютне невисвітлення, нез’ясовані окремі питання, положення попередніх дослідників, які вимагають уточнення, незгода автора з загальноприйнятими науково-теоретичними положеннями, абсолютно новий погляд на проблему тощо).
  3. Автор повинен коротко сформулювати мету своєї статті та її основні завдання.
  4. Виклад змісту статті має бути логічно послідовним, із зазначенням часу та місця події, персоніфікований (там, де потрібно). Кожне положення статті має бути обґрунтоване конкретним фактичним матеріалом з посиланнями на джерела та літературу.
  5. Стаття не повинна бути перевантажена однорідним, малозначущим чи випадковим фактичним матеріалом. Численні факти одного порядку необхідно зводити у таблиці, які повинні мати заголовок і вказівку на джерела, на підставі яких зроблені таблиці, графіки, діаграми тощо.
  6. Стаття мусить носити творчий, самостійний характер, повинна виключати будь-яку спробу плагіату. При використанні ідей, думок, положень інших авторів слід обов’язково посилатися на них.
  7. Дискусійні моменти, підняті у статті, сприятимуть підвищенню її наукового рівня, власна думка автора свідчитиме про свіжий, неупереджений погляд на проблему.
  8. Подана до друку наукова праця має закінчуватися висновками, до яких дійшов автор, досліджуючи обрану ним тему. Ці висновки мусять засвідчити ту новизну, той внесок, який вніс автор у розв’язання тієї чи іншої проблеми.

Структура статті та вимоги до її оформлення

Структура статті:

– УДК;

– Автор(и);

– Міжнародний ідентифікатор ORCID;

– Назва по центру;

– Коротка анотація (10-15 рядків) та ключові слова (від 5 до 7) українською мовою;

– Текст статті;

– Автор, назва, розширена анотація (20-30 рядків) та ключові слова англійською мовою.

– Коротка довідка про автора: ПІБ, наукові ступінь і звання, місце роботи, електронна пошта, телефон.

Матеріали українською мовою приймаються електронною поштою, що вказана у розділі Контакти.

Загальні вимоги й оформлення:

ORCID. Для отримання міжнародного ідентифікатора зареєструйтеся на сайті ORCID (https://orcid.org/register). Надання ідентифікатора безкоштовне.

 

Обсяг статті не повинен бути меншим за 0,5 др. арк. (20 тисяч знаків з пробілами) та перевищувати 1,5 др. аркуші (60 тисяч знаків з пробілами).

 Оформлення посилань робиться у вигляді підсторінкових автоматичних посилань згідно ДСТУ 2015: автор, назва, місце видання, видавництво, рік видання, сторінка посилання чи загальна кількість сторінок.

 Наприклад

1 Біланюк О.П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в українсько-польських відносинах // Економіка. Управління. Інновація: електрон. наук. фахове вид. 2012. № 2. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-/journals/eui/2012_2/pdf/12bopypv.pdf

2 Білокінь С. Розгром Київського Єпархіального Управління 1923 року // Київська Старовина. 1999. № 1. С. 101-121.

3 Грушевський М. Історія України-Руси. Київ, 1996. 531 с.

4 Держархів Дніпропетровської області (далі – ДАДО). Ф.П-1. Оп.1. Спр.1602. 98 арк.

5 Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80

 Фотографії, малюнки, схеми тощо подаються окремим файлом формату .tiff, .jpg, .jpeg. якомога вищої якості, але не менше 300dpi.

 Надсилаючи статтю до збірника, автор дає свою згоду на розміщення опублікованих статей і занесення даних про авторів (ПІБ, місце роботи, електронна адреса) до наукометричних баз, в які входить видання.

Приклад оформлення статті

 Просимо авторів звернути на це увагу та слідувати прийнятим правилам оформлення матеріалів.

 УВАГА! До друку приймаються статті з кількістю співавторів не більше 3-х в одній статті.